Οι δράσεις και τα μαθήματα μας

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στο να προσφέρει μια υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σ’ ένα μαθησιακό περιβάλλον ενθάρρυνσης και υποστήριξης προς τους μαθητές μας, που τους βοηθά να αριστεύσουν και να αξιοποιήσουν όλες τις ικανότητές τους, συσχετίζοντας τη σχολική γνώση με την πραγματική ζωή.

 • Φυσικές Επιστήμες

Το πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών ενισχύεται από την Α΄ Τάξη μέσω της προσέγγισης STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Για τη διδασκαλία τους αξιοποιούνται και οι εργαστηριακοί χώροι των Εκπαιδευτηρίων, στοχεύοντας στο να ασκηθούν οι μαθητές αρχικά σε απλές ερευνητικές πρακτικές, όπως είναι η παρατήρηση, η σύγκριση, η ταξινόμηση, και η διατύπωση ερωτημάτων. Έτσι, δημιουργούνται οι βάσεις προκειμένου στη συνέχεια να αναπτύξουν πιο σύνθετες δεξιότητες, όπως είναι η πρόβλεψη, η εκτέλεση πειραματικών δραστηριοτήτων, η πραγματοποίηση παρατηρήσεων και πειραματικών μετρήσεων, η καταγραφή και η ανάγνωση των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων, ώστε να προσεγγίζουν τον κόσμο με ένα πιο συστηματικό, οργανωμένο και πιο ουσιαστικό τρόπο.

 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας- STEM

Σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού η διδασκαλία των αντικειμένων της Πληροφορικής έχει ως πρωταρχικό στόχο οι μαθητές μας να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις   και   δεξιότητες   με   καινοτόμα   εκπαιδευτικά   εργαλεία   και   ψηφιακά   προϊόντα . Σταδιακά εμβαθύνουν στη χρήση του υπολογιστή αρχικά μέσα από εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό λογισμικό και στη συνέχεια με την εκμάθηση του πακέτου Microsoft Office (επεξεργασία κειμένου, ανάπτυξης πολυμέσων κ.α.), εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρομφών (web 2.0, wikis).  Για την καλύτερη και ουσιαστική κατάκτηση της γνώσης, υλοποιούνται   μαθησιακά   διαθεματικά   σχέδια   εργασίας   (projects), ιστοεξερευνήσεις, ηλεκτρονικές συζητήσεις, χρησιμοποιώντας  όλα τα παραπάνω εργαλεία  των ΤΠΕ. Από την ΣΤ’ Δημοτικού οι μαθητές μας συμμετέχουν στις εξετάσεις για το πρόγραμμα Διπλωμάτων της Vellum στην Τεχνολογία Πληροφοριών (IT Skills) στο πιστοποιημένο εξεταστικό μας κέντρο.

 • Ξένες Γλώσσες

Στο πλαίσιο της σύγχρονης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας πιστεύουμε στα πολλαπλά οφέλη της γλωσσομάθειας σε γνωστικό και πνευματικό επίπεδο, στην καλλιέργεια διαύλων επικοινωνίας  και αμφίδρομης πολιτισμικής  συνδιαλλαγής.

Τα Αγγλικά αποτελούν την κύρια ξένη γλώσσα. Το πρόγραμμα εκπονείται με στόχο την προοδευτική κατάκτηση της γλώσσας ευχάριστα και με αυτοπεποίθηση. Το μάθημα διεξάγεται αποκλειστικά στην αγγλική ώστε τα παιδιά να εξοικειώνονται από νωρίς και με βιωματικό τρόπο με τη γλώσσα.

Στην Α΄ Δημοτικού η πρώτη επαφή γίνεται με παραμύθια, τραγούδια, ζωγραφική, ατομικά και ομαδικά projects και τη χρήση νέων τεχνολογιών (interactive boards) κάνοντας τα πρώτα βήματα στην ανάγνωσης και τη γραφή, έχοντας ήδη κατακτήσει τις βάσεις του προφορικού λόγου με τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο μας. Σταδιακά η διδασκαλία εντατικοποιείται στους ρυθμούς εκμάθησης μέσα από επιλεγμένες σειρές βιβλίων αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων,

τις εσωτερικές εκδόσεις του Αγγλικού Τμήματος και πλούσιο εποπτικό υλικό,παρωθώντας τους μαθητές σε πολυεπίπεδη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Από τη Β΄ έως την ΣΤ΄ αναπτύσσονται οι δεξιότητες παραγωγής προφορικού λόγου (speaking), παραγωγής γραπτού λόγου (writing), κατανόησης ακουστικού λόγου (listening) και κατανόησης γραπτού λόγου (reading-comprehension). Έχοντας διδαχθεί τη γλώσσα σε  επίπεδο Junior  A  και  Junior  B  αντίστοιχα   στις   τάξεις   Β΄   και   Γ’,   στην   Δ’   Δημοτικού   οι   μαθητές ακολουθούν   πρόγραμμα  σπουδών   επιπέδου  γλωσσομάθειας   Α1   σύμφωνα   με   το   CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες). Στις επόμενες δύο τάξεις, οι μαθητές προοδευτικά   διδάσκονται   πρόγραμμα   επιπέδου   Α2   ενώ   έχουν   τη   δυνατότητα   να συμμετάσχουν   στις   εξετάσεις   του  Hellenic  American  University  για   την   απόκτηση   των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας STYLE 2 και 3 στο τέλος της χρονιάς σε Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού αντίστοιχα.

Οι μαθητές εισάγονται στη δεύτερη ξένη γλώσσα στην Γ’ Δημοτικού επιλέγοντας μεταξύ της γαλλικής και της γερμανικής. H εκμάθηση της γλώσσας αρχίζει με παιχνίδι, παντομίμα, παραμύθι και τραγούδι και στη συνέχεια εμπλουτίζεται με ανάγνωση και ορθογραφία. Συστηματοποιείται με γραμματική, ασκήσεις, επιλεγμένα βιβλία και πλούσιο εποπτικό υλικό. Οι μαθητές σταδιακά γνωρίζουν τις χώρες, τα έθιμα, τον πολιτισμό και τη νοοτροπία των λαών τους. Οι ώρες διδασκαλίας ανέρχονται στις 2 εβδομαδιαίως στην Γ’ τάξη, με 3 στην Δ’ και 4 στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’. Οι μαθητές μπορούν στο τέλος της χρονιάς να συμμετάσχουν στις εξετάσεις DELF επιπέδου A1 και Α2 του Γαλλικού Ινστιτούτου, του οποίου το   σχολείο   μας   είναι   επίσημο   εξεταστικό   κέντρο,   στις   τάξεις   Ε’   και   ΣΤ’,   αντίστοιχα,   στα Γαλλικά.  Παράλληλα, στα Γερμανικά στις εξετάσεις  A1  FIT  1  του συνεργαζόμενου με  το σχολείο   μας  Goethe-Institut  και   για   την   απόκτηση   του   Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Διαβαθμισμένου επιπέδου Α (Α1-Α2).

 • Τέχνες & Δημιουργική Έκφραση

Εικαστικά: Το εργαστήριό μας είναι πλήρως εξοπλισμένο για να μπορεί να παρέχει στα παιδιά τα υλικά και τα τεχνικά μέσα που χρειάζονται για να δημιουργήσουν. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσουν τις αισθητικές δεξιότητες, το εικαστικό λεξιλόγιο, δουλεύοντας ατομικά ή ομαδικά. Τα θέματα συχνά είναι διαθεματικά και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Με αφορμή τα θέματα, προσεγγίζονται βιωματικά ενότητες της ιστορίας της τέχνης και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας θέματα δομής και νοήματος της τέχνης. Οι μαθητές αντλούν γνώσεις και εμπειρίες από διάφορες πηγές και µε διάφορους τρόπους, ενώ ταυτόχρονα οργανώνονται επισκέψεις σε μουσεία, γκαλερί, χώρους δημιουργίας και  διοργανώνονται διαγωνισμοί, εκθέσεις και εκδηλώσεις που ενισχύουν το ενδιαφέρον των παιδιών.

 

Θεατρική Αγωγή: Το θέατρο  αποτελεί οργανικό μέλος της σχολικής ζωής και εισάγεται από την Α’ τάξη του δημοτικού. Η παιγνιώδης φύση του και ο βιωματικός του χαρακτήρας το καθιστούν ένα εξαιρετικό εργαλείο αγωγής και μάθησης. Στο πνεύμα αυτό το θέατρο και οι τεχνικές του τίθενται καθημερινά σε λειτουργία για την προσέγγιση διδακτικών αντικειμένων, αλλά και την καλλιέργεια του ήθους και των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη γόνιμη συνύπαρξη και συνεργασία των μελών της εκπαιδευτικής μας κοινότητας. Δάσκαλοι και μαθητές συνεργαζόμαστε στη δημιουργία θεατρικών παραστάσεων είτε ανά τμήμα, είτε και ανά τάξη. Οι επισκέψεις σε θεατρικές παραστάσεις, η παρακολούθηση ταινιών και η πρόσκληση καλλιτεχνών στον χώρο του σχολείου ενισχύουν την απαιτούµενη διασύνδεση του σχολείου µε την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Χορός-Κίνηση: Ο χορός συνδράμει στη μορφωτική προσπάθεια του σχολείου μας για δημιουργία διόδου και υποστήριξη της μετάβασης από το λογικό σύστημα στο συμβολικό και αποτελεί για τα παιδιά ισχυρό μέσο εκπαίδευσης, επικοινωνίας, χειραφέτησης και αγωγής πολιτισμικής. Στο πλαίσιο αυτό ο χορός και η κίνηση (παραδοσιακός και μοντέρνος), ως μέσο διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, γίνεται εργαλείο προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν τις πολιτισμικές μας αξίες και να συνειδητοποιήσουν την εθνική τους ταυτότητα. Παράλληλα, συνειδητοποιούν το σώμα τους και τις δυνατότητές τους και καλλιεργούν τις κινητικές τους δεξιότητες, ενώ αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές κινήσεις και δραστηριότητες που μπορούν να επιτύχουν με κάθε μέρος του σώματος τους. Με την ελεύθερη κινητική έκφραση διακρίνουν τις δυναμικές από τις ανάλαφρες κινήσεις, τις γρήγορες από τις αργές, ενώ αντιλαμβάνονται το χώρο μέσα στον οποίο κινούνται και την κίνηση τους σε σχέση με τους άλλους. Συνδέουν την κίνηση με τον χορό και μαθαίνουν τη σωστή στάση σώματος, αποκτώντας τον έλεγχό του. Οι μαθητές που ενδιαφέρονται για το Χορό και την Κίνηση, εντάσσονται στον Όμιλο Χορού/Κίνησης και συμμετέχουν σε πλήθος εκδηλώσεων και παραστάσεων και διαγωνισμών εντός και εκτός του σχολείου, ασκώντας τις ικανότητες συνεργασίας, αυτοελέγχου, πειθαρχίας και καλλιεργώντας την κοινωνικότητα τους.

Μουσική: Περιλαμβάνει μουσικοκινητικά παιχνίδια, δραματοποιήσεις μουσικών παραμυθιών και τραγουδιών και εκμάθηση κρουστών οργάνων, ενώ σταδιακά τα παιδιά γνωρίζουν την πολύπλευρη μουσική τέχνη: τη ζωή και το έργο σύγχρονων και κλασικών συνθετών, τα μουσικά όργανα, κατασκευάζουν δικά τους, εκφράζονται σωματικά, δημιουργούν ηχοϊστορίες, παίρνουν μέρος σε ηχογραφήσεις, καλλιεργούν τη φωνή τους, συζητούν και εργάζονται ομαδικά στα διάφορα είδη της μουσικής (κλασική, σύγχρονη, παραδοσιακή μουσική κλπ). Οι μαθητές μας συνειδητοποιούν  τη σχέση της μουσικής µε τις άλλες Τέχνες  και αναπτύσσουν µέσω αυτής πνεύµα συνεργασίας, υπευθυνότητας, πειθαρχίας και επικοινωνίας, στοιχεία απαραίτητα για την κοινωνικοποίησή τους. Παράλληλα, λειτουργούν η χορωδία και η ορχήστρα του σχολείου, που αποτελούνται από τους μαθητές, οι οποίοι επιλέγουν τη μουσική ως μέσο έκφρασης.

 • Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός

Ο Αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Προγράμματος Σπουδών στο Δημοτικό. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διδάσκονται: Μπάσκετ, Χάντμπολ, Ποδόσφαιρο, Βόλεϊ, Κλασικό Αθλητισμό, Ρυθμική και Ενόργανη Γυμναστική, Παραδοσιακοί και Μοντέρνοι χοροί, Κολύμβηση σε θερμαινόμενη πισίνα με σκοπό την εξοικείωση με το νερό και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τα τέσσερα στυλ κολύμβησης. Παράλληλα, εστιάζουν σε θέματα υγείας, ευεξίας και σωστής διατροφής ενώ διοργανώνονται εσωτερικά πρωταθλήματα στο Ποδόσφαιρο, το Μπάσκετ, το Βόλεϊ, το Χάντμπολ και τον Κλασικό Αθλητισμό, με σκοπό την απόκτηση αγωνιστικής εμπειρίας, βασικών γνώσεων των κανονισμών και τακτικής και την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος.

 • Όμιλοι

Οι Όμιλοι στο Δημοτικό πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Βασικού Προγράμματος και  δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές μας να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα τους, να εκφράσουν τη δημιουργικότητα και την ευρηματικότητά τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες μέσα στο πνεύμα της ομαδικότητας και να ασχοληθούν με κάτι αγαπημένο και ξεχωριστό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους από αυτούς: Εκπαιδευτική Ρομποτική, Θεατρικό Εργαστήρι, Παραδοσιακοί Χοροί, Αθλητικοί Όμιλοι, Μικροί Ρεπόρτερ, Όμιλος Περιβαλλοντικός – Κηπουρικής, Όμιλος Χορωδίας, Όμιλος κρουστών, Μοντέρνος Χορός,  Όμιλος Ορχήστρας, Όμιλος English Theatre Games, Μικροί Μάγειροι, Όμιλος Δημιουργίας Παραμυθιών, Σκάκι, Ping Pong, Όμιλος Πληροφορικής, Γαλλικά κόμικς, Ιπτάμενες Μηχανές, Εργαστήρι Κινηματογράφου, Γνωρίζω την πόλη μου κ.ά.

Παράλληλα, κάθε σχολικό έτος στο Δημοτικό υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις όπως:

 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα Comenius, eTwinning, Teachers 4 Europe κ.ά.
 • Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Αειφόρου Διαχείρισης
 • Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 • Προγράμματα Πρόληψης & Αγωγής Υγείας
 • Προγράμματα Επιχειρηματικότητας
 • Πρόγραμμα Ρητορικής & Αντιλογίας
 • Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων
 • Δράσεις Φιλαναγνωσίας & Δημιουργικής Γραφής
 • Δράσεις Εθελοντισμού με ανθρωπιστικό περιεχόμενο