Στη σελίδα αυτή θα ενημερώνεστε για τις δράσεις των “Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη”, τις σχετικές με τα προγράμματα Erasmus, που υλοποιούνται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες του Σχολείου μας.

Το Erasmus+ είναι  πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού.

Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Σχεδιάστηκε για να στηρίξει την εκπαιδευτική κινητικότητα, την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/φορέων/οργανισμών και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών πολιτικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα Erasmus+ διαρθρώνεται σε τρεις βασικές Δράσεις (Key Actions), οι οποίες καλύπτουν όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Νεολαίας και είναι οι εξής:

Βασική Δράση 1/ΚΑ1: Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

Βασική Δράση 2/ΚΑ2: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Βασική δράση 3/ΚΑ3: Ενίσχυση σε θέματα Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής.

Τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη, με βλέμμα στραμμένο στην Ευρώπη και την πολυπολυτισμικότητα, δίνουν μεγάλη έμφαση στην ανάληψη τέτοιων προγραμμάτων. Στόχος μας να εκπαιδεύσουμε πολίτες του κόσμου, ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες της παγκοσμιοποίησης, έχοντας άμεση επαφή και εμπειρίες από άλλα ευρωπαϊκά σχολεία αλλά και θέτοντας σε άμεση λειτουργία τις δικές τους γνώσεις.

Τελευταία Νέα

Δείτε Εδώ όλα του νέα του Erasmus

Επικοινωνία