Παρουσιάζοντας…τις ηπείρους

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ’ τάξης του Δημοτικού μας σχολείου, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας, εργαζόμενοι/ες σε ομάδες ασχολήθηκαν με τις ηπείρους, γνωστικό αντικείμενο που αποτέλεσε μέρος της διδαχθείσας ύλης.

Σε κάθε ομάδα ανατέθηκε μία από τις πέντε ηπείρους και στη συνέχεια, αφού συγκεντρώθηκαν πληροφορίες τόσο από τα σχολικά εγχειρίδια όσο και από το διαδίκτυο, οι μαθητές/ήτριες δημιούργησαν στο εργαστήριο υπολογιστών μια παρουσίαση σε μορφή “Power Point”, στην οποία συμπεριέλαβαν στοιχεία του γεωμορφολογικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Ακολούθως, οι ομάδες παρουσίασαν τις εργασίες τους στην ολομέλεια της τάξης!