Προγράμματα Υποτροφιών

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών υπακούει στις βασικές αρχές της αποστολής των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη και έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο αγαθό της Παιδείας σε περισσότερους νέους.

Για το λόγο αυτό τα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη κάθε σχολικό έτος παρέχουν υποτροφίες (πλήρεις και μερικές) με βάση ένα συνδυασμό κριτηρίων που αφορούν τόσο στην ακαδημαϊκή επίδοση όσο και στην οικονομική  ανάγκη του μαθητή.

Οι υπότροφοι θα πρέπει να πληρούν ένα minimum προϋποθέσεων ακαδημαϊκής επίδοσης και να διαθέτουν την πρέπουσα διαγωγή.

Τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη δεν κάνουν διακρίσεις με βάση τη φυλή, το θρήσκευμα, το χρώμα, το φύλο, την  εθνικότητα, την ηλικία ή κάποια ειδική ικανότητα στις εισαγωγικές διαδικασίες του προγράμματος υποτροφιών που παρέχουν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών έχουν μαθητές τόσο των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη όσο και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να διαθέτουν κοσμιότατη διαγωγή.

Οι υποτροφίες που χορηγούνται από τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη αφορούν την ολική ή μερική απαλλαγή των μαθητών από τις δαπάνες σπουδών για τη σχολική τους φοίτηση στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο.

Πιο συγκεκριμένα, τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη παρέχουν κατόπιν γραπτών εξετάσεων συνολικά έως 7 υποτροφίες σε μαθητές των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων της ευρύτερης περιοχής ως εξής:

 1. Έως 2 πλήρεις(100%) και 2 μερικές (50%) υποτροφίες για αποφοίτους της ΣΤ΄ Δημοτικού και καλύπτουν τα δίδακτρα της φοίτησης και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.
 2. Έως 1 πλήρη (100%) και 1 μερική (50%) υποτροφίες για αποφοίτους της Γ΄ Γυμνασίου και καλύπτουν τα δίδακτρα της φοίτησης και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.
 3. Μίας μονοετούς φοίτησης που χορηγείται από το Ταμείο Υποτροφιών των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη για μαθητές της Β και Γ Λυκείου δημοσίων σχολείων με υψηλά κίνητρα μάθησης και υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις.

Οι παρεχόμενες υποτροφίες (1 & 2) αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα δίδακτρα και των τριών τάξεων της σχολικής βαθμίδας που αντιστοιχούν οι φοιτήσεις των υποτρόφων και ισχύουν μέχρι την αποφοίτηση των μαθητών από την αντίστοιχη βαθμίδα, εφόσον διατηρούν άριστη επίδοση και διαγωγή κοσμιότατη.

Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς θα επανεξετάζεται η συνέχιση της υποτροφίας, εφόσον οι μαθητές αριστεύουν και επιδεικνύουν εξαίρετο ήθος.

Τα έξοδα μεταφοράς, τυχόν παράβολα σπουδών, χρεώσεις επιπρόσθετων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ή άλλες προαιρετικές δραστηριότητες, τα υλικά και επίσημη στολή του Σχολείου, καθώς κάθε δαπάνη πέραν των βασικών διδάκτρων, δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποτροφίες.

Οι υποτροφίες παρέχονται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια όπως αναλύονται παρακάτω:

Πλήρεις Υποτροφίες (100%)

 • Ακαδημαϊκά Κριτήρια: έως 3 φοιτήσεις (έως 2 στο Γυμνάσιο  / έως 1 στο Λύκειο) με τις υψηλότερες επιδόσεις στη γραπτή δοκιμασία επιλογής αντίστοιχα για κάθε σχολική βαθμίδα.
 • Οικονομικά Κριτήρια: ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων.

Μερικές Υποτροφίες (50%)

 • Ακαδημαϊκά Κριτήρια: έως 3 φοιτήσεις (έως 2 στο Γυμνάσιο / έως 1 στο Λύκειο) με τις αμέσως βαθμολογικά χαμηλότερες επιδόσεις στη γραπτή δοκιμασία επιλογής αντίστοιχα για κάθε σχολική βαθμίδα.
 • Οικονομικά Κριτήρια: ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων.

Υποτροφίες Ταμείου Υποτροφιών Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη

 • Ακαδημαϊκά Κριτήρια: 1 μονοετής φοίτηση για μαθητές της Β ή Γ Λυκείου δημοσίων σχολείων που καταδεικνύουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και καλλιεργούν υψηλά κίνητρα για την περαιτέρω μαθησιακή τους πρόοδο. Η παροχή της αναφερόμενης υποτροφίας παρέχεται μετά από αξιολογική αποτίμηση των αποδεδειγμένα άριστων βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων σε προηγούμενες τάξεις και μετά από προσωπική συνέντευξη που διερευνά τη χρηστότητα, το ήθος και τις προσδοκίες για το ακαδημαϊκό μέλλον τους.
 • Οικονομικά Κριτήρια: ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων.

Όλες οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά εξετάζονται από ειδικά οριζόμενη Επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό και στην οποία συμμετέχουν οι Διευθυντές Γυμνασίου/Λυκείου και εκπαιδευτικοί των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη και από τις δύο βαθμίδες.

Οι γραπτές εξετάσεις για τους υποψηφίους υποτρόφους θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη την Κυριακή 12 Μαΐου, από τις 10:00 έως τις 14:00, με ώρα προσέλευσης 9:30.

Οι υποψήφιοι την ημέρα του διαγωνισμού πρέπει να φέρουν μαζί τους ταυτότητα, ή διαβατήριο ή έγγραφο ταυτοπροσωπίας (εντός 6μήνου).

Οι Υποτροφίες χορηγούνται κατόπιν γραπτών εξετάσεων στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι οποίες διενεργούνται τον Μάιο ή τον Ιούνιο εκάστου σχολικού έτους.

Η προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή της διαγωνιστικής δοκιμασίας για τις εξετάσεις των Υποτροφιών, η επιλογή των θεμάτων και η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών, πραγματοποιείται με ευθύνη των Διευθύνσεων Γυμνασίου και Λυκείου. Για το σκοπό αυτό συστήνεται:

 1. Επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων και επεξεργασίας / επιλογής θεμάτων για τη δοκιμασία από εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου και του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων.
 2. Επιτροπή αξιολόγησης και βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων που αποτελείται από εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου – Λυκείου των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη. Με ευθύνη των αναφερόμενων επιτροπών γίνεται η κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης ανά μάθημα και του τελικού αξιολογικού πίνακα, καθώς και η ανακοίνωση των υποτρόφων.
  Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής δοκιμασίας:
  • Τα θέματα του διαγωνισμού είναι πρωτότυπα και αξιολογούν γνώσεις και δεξιότητες που έχει κατακτήσει κάθε μαθητής ή μαθήτρια στο αντίστοιχο ηλικιακό επίπεδο, ανιχνεύοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες επίτευξης ακαδημαϊκής αριστείας.
  • Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της τάξης.
  • Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 100 μόρια το κάθε μάθημα, με άριστα τα 100 μόρια. Η βαθμολόγησή του κάθε μαθήματος γίνεται από δύο βαθμολογητές (από τον εισηγητή των θεμάτων και άλλον έναν εκπαιδευτικό αντίστοιχης ειδικότητας, όλοι καθηγητές του Σχολείου).
  • Ο μέσος όρος του αθροίσματος και των δύο μαθημάτων αποτελεί τον τελικό βαθμό του/της υποψηφίου/ας για τη διεκδίκηση υποτροφίας.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή πλήρους υποτροφίας αποτελεί η επίτευξη επίδοσης άνω του 90% κατά μέσο όρο.
  • Για την απονομή μερικής υποτροφίας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επίτευξη επίδοσης άνω του 80% κατά μέσο όρο.
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής των εξετάσεων και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων.
  • Αποδέκτες της υποτροφίας μπορούν να είναι  οι υποψήφιοι που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις της βαθμολογικής κατάταξης του διαγωνισμού ανά σχολική βαθμίδα (Γυμνάσιο – Λύκειο).
  • Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιτυχόντες των τεσσάρων πρώτων θέσεων δεν αποδεχθεί την προσφερόμενη υποτροφία δεν προβλέπεται η κάλυψη καμίας θέσεως από επιλαχόντες υποψηφίους.
 • Ο τελικός πίνακας αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων για τις υποτροφίες αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, απ’ όπου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τη σειρά επιτυχίας τους. Στον τελικό αξιολογικό πίνακα για λόγους διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, δεν αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων αλλά ο προσωπικός κωδικός υποψήφιου/ιας,ο οποίος και χορηγείται από το σχολείο στη έναρξη των εξετάσεων.

Εξεταστέα ύλη Υποτροφιών σχ. έτους 2024-25 Α’ Γυμνασίου

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων κειμενικών ειδών και στην παραγωγή λόγου με θεματικό κέντρο τις ενότητες που περιλαμβάνονται και στα τρία τεύχη του σχολικού βιβλίου «Γλώσσα, Στ’ Δημοτικού» καθώς και στον έλεγχο ικανότητας να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών (Γραμματική, Συντακτικό, Λεξιλόγιο) που περιλαμβάνονται στο σχολικό βιβλίο «Γραμματική Ε΄ και Στ’ Δημοτικού».

Θέματα: 2023-2024

Παλαιότερα θέματα:  2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 2022-2023.

Μαθηματικά

Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στην κατανόηση και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις, διατυπώνοντας αιτιολογήσεις και μαθηματικούς συλλογισμούς.

Εξεταστέα ύλη, από το σχολικό βιβλίο της ΣΤ Δημοτικού:

 • έως και την ενότητα 44, εκτός των ενοτήτων 2,9,10,18,25,38,39.
 • οι ενότητες 61,62,63 και 64.

Θέματα: 2023-2024

Παλαιότερα θέματα: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Εξεταστέα ύλη Υποτροφιών σχ. έτους 2024-25 Α’ Λυκείου

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, στην παραγωγή γραπτού λόγου και στον έλεγχο ικανότητας να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών (Γραμματική, Συντακτικό, Λεξιλόγιο) που περιλαμβάνονται στις πρώτες έξι ενότητες του σχολικού βιβλίου της Γ΄ Γυμνασίου.

Θέματα: 2023-2024

Παλαιότερα θέματα: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

Μαθηματικά

Εξεταστέα ύλη: Από το σχολικό βιβλίο της Γ Γυμνασίου

Άλγεβρα:

 • Κεφάλαιο 1: 1.1 (χωρίς την παράγραφο «Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους»), 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (χωρίς την υποπαράγραφο «ε) διαφορά κύβων – άθροισμα κύβων»), 1.6 (χωρίς τις υποπαραγράφους «δ) διαφορά- άθροισμα κύβων» και «στ) παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής x2+(α+β)x+αβ»), 1.8, 1.9, 1.10.
 • Κεφάλαιο 2:  2.1, 2.2, 2.5 χωρίς την παράγραφο «Α. Διάταξη πραγματικών αριθμών».

Γεωμετρία:

 • Κεφάλαιο 1: 1.1, 1.2,1.3, 5Β.

Θέματα: 2023-2024

Παλαιότερα θέματα: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στις υποτροφίες 2024-2025 πατήστε εδώ μέχρι της 10 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00μμ

 • Τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ταμείου Υποτροφιών και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη μαθητική οικογένεια, προκηρύσσουν 1 μερική υποτροφία (50%).
  Το Ταμείο Υποτροφιών αφορά μαθητές/τριες δημοσίων σχολείων που πρόκειται να φοιτήσουν το σχολικό έτος 2024-2025 στην Β’ και Γ’ Λυκείου, με υψηλά κίνητρα μάθησης και υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις.
  Εξασφαλίζοντας την υποτροφία του Ταμείου, ο/η μαθητής/τρια θα μπορεί και για την επόμενη χρονιά να διεκδικεί υποτροφία με επιπλέον μοριοδότηση η οποία συναρτάται με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις που θα επιδεικνύει στην εκάστοτε χρονιά φοίτησης.
  • Ακαδημαϊκά Κριτήρια: μονοετής φοίτηση για μαθητές της Β’ ή Γ’ Λυκείου δημόσιων σχολείων που καταδεικνύουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και καλλιεργούν υψηλά κίνητρα για την περαιτέρω μαθησιακή τους πρόοδο. Η παροχή της αναφερόμενης υποτροφίας παρέχεται μετά από αξιολογική αποτίμηση των αποδεδειγμένα άριστων βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων σε προηγούμενες τάξεις και μετά από προσωπική συνέντευξη που διερευνά τη χρηστότητα, το ήθος και τις προσδοκίες για το ακαδημαϊκό μέλλον τους.
  • Οικονομικά Κριτήρια: ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων.

Επικοινωνία