Προϊστορική και σύγχρονη μορφή επικοινωνίας

Η επικοινωνία έχει αλλάξει πολλές μορφές με την πάροδο των χρόνων. Εμείς στην Α’ δημοτικού, στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβάλλοντος, γνωρίσαμε πολλές από αυτές! Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με μια προϊστορική και μια σύγχρονη μορφή επικοινωνίας! Έτσι, φτιάξαμε βραχογραφίες και αφηγηθήκαμε τις ιστορίες μας ως άνθρωποι των σπηλαίων! Ύστερα ως σύγχρονοι εφευρέτες, κατασκευάσαμε δικά μας τηλέφωνα!