Εγγραφές

Στα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη μπορείτε να γνωρίσετε καλύτερα τη φιλοσοφία, τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας μας  ύστερα από προσωπική επαφή με τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας τηλεφωνικά στις Γραμματείες του σχολείου μας στο 26340 21607 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα παρακάτω:

  Από πού μάθατε για εμάς:

  Η κατοχύρωση της θέσης του μαθητή εξασφαλίζεται με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης εγγραφής στη Γραμματεία του Σχολείου και η εγγραφή ολοκληρώνεται με την εξόφληση των διδάκτρων ή την καταβολή του ποσού προκαταβολής του τρέχοντος σχολικού έτους.

  Συνέχιση φοίτησης στα Εκπαιδευτήρια

  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία συνέχισης φοίτησης στο σχολείο μας αποτελεί η τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών της προηγούμενης σχολικής χρονιάς .Οι γονείς τον Μάιο λαμβάνουν μία Δήλωση Συνέχισης Σπουδών (Δ.Σ.Σ.) που περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά στοιχεία για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που παρέχονται για την επόμενη σχολική χρονιά. Η Δ.Σ.Σ. συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών και επικυρώνεται με την κατάθεση της προκαταβολής εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας.

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

  • Αίτηση Εγγραφής (δίνεται από εμάς)
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο Ιατρό (παιδίατρο ή γενικό Ιατρό). Παραδίδεται στη Γραμματεία (δίνεται από εμάς)
  • Ιατρική βεβαίωση από Δερματολόγο Για την κολύμβηση και τη χρήση πισίνας, παραδίδεται στη Γραμματεία
  • Βιβλιάριο Υγείας Προσκομίζεται φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή άλλου στοιχείου στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια στη Γραμματεία.
  • Πρόσφατη φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (τύπου διαβατηρίου)
  • ΑΦΜ γονέων/κηδεμόνων/οικ.υπόχρεου Προσκομίζεται αποδεικτικό ΑΦΜ στη Γραμματεία.

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

  • Αίτηση Εγγραφής (δίνεται από εμάς)
  • Πιστοποιητικό φοίτησης Νηπιαγωγείου
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο Ιατρό (παιδίατρο ή γενικό Ιατρό). Παραδίδεται στη Γραμματεία (δίνεται από εμάς)
  • Ιατρική βεβαίωση από Δερματολόγο Για την κολύμβηση και τη χρήση πισίνας, παραδίδεται στη Γραμματεία
  • Βιβλιάριο Υγείας Προσκομίζεται φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή άλλου στοιχείου στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια στη Γραμματεία.
  • Πρόσφατη φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (τύπου διαβατηρίου)
  • ΑΦΜ γονέων/κηδεμόνων/οικ.υπόχρεου Προσκομίζεται αποδεικτικό ΑΦΜ στη Γραμματεία.

   ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ

  • Αίτηση Εγγραφής (δίνεται από εμάς)
  • Αίτησης μετεγγραφής του γονέα/κηδεμόνα στο προηγούμενο σχολείο φοίτησης
  • Δήλωση 2ης ξένης Γλώσσας Παραδίδεται κατά την εγγραφή του μαθητή στις τάξεις από την Γ’ Δημοτικού και άνω  ή το αργότερο μια εβδομάδα μετά την εγγραφή του, στη Γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων
  • Πιστοποιητικό φοίτησης Νηπιαγωγείου
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο Ιατρό (παιδίατρο ή γενικό Ιατρό). Παραδίδεται στη Γραμματεία (δίνεται από εμάς)
  • Ιατρική βεβαίωση από Δερματολόγο Για την κολύμβηση και τη χρήση πισίνας, παραδίδεται στη Γραμματεία
  • Πρόσφατη φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (τύπου διαβατηρίου)
  • ΑΦΜ γονέων/κηδεμόνων/οικ.υπόχρεου Προσκομίζεται αποδεικτικό ΑΦΜ στη Γραμματεία. 

  ΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ ΛΥΚΕΙΟ

  • Αίτηση Εγγραφής (δίνεται από εμάς)
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο Ιατρό (παιδίατρο ή γενικό Ιατρό). Απαιτείται για την εγγραφή στην Α Γυμνασίου και την Α Λυκείου και έχει 3ετή ισχύ. (δίνεται από εμάς)
  • Ιατρική βεβαίωση από Δερματολόγο Για το μάθημα κολύμβησης (Απαιτείται για τις τάξεις Α’ και Β’ Γυμνασίου).
  • Δήλωση 2ης ξένης Γλώσσας Επιλογή μεταξύ Γαλλικών ή Γερμανικών (δίνεται από εμάς)
  • Υ/Δ στοιχείων επικοινωνίας γονέα Για την ενημέρωση σχετικά με τις  απουσίες  (δίνεται από εμάς)
  • Υ/Δ για την μεταφορά των μαθητών με το σχολικό λεωφορείο (δίνεται από εμάς)
  • Δήλωση Ομάδας Προσανατολισμού (Απαιτείται για τους μαθητές της Β και της Γ Λυκείου, δίνεται από εμάς)
  • Πρόσφατη φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (τύπου διαβατηρίου)
  • ΑΦΜ γονέων/κηδεμόνων/οικ.υπόχρεου Προσκομίζεται αποδεικτικό ΑΦΜ στη Γραμματεία.

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

  • Αίτηση Εγγραφής (δίνεται από εμάς)
  • Πιστοποιητικό γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης επίσημα μεταφρασμένη (για τους γεννηθέντες στο εξωτερικό). Αφορά την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό.
  • Φωτοτυπία Διαβατηρίου μαθητή
  • Φωτοαντίγραφο των εμβολίων (από το Βιβλιάριο Υγείας)
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο Ιατρό (παιδίατρο ή γενικό Ιατρό). Παραδίδεται στη Γραμματεία (έχει 3ετή ισχύ) (δίνεται από εμάς)
  • Δήλωση 2ης ξένης Γλώσσας Επιλογή μεταξύ Γαλλικών ή Γερμανικών (δίνεται από εμάς)
  • Δήλωση ομάδας Προσανατολισμού (Απαιτείται για τους μαθητές της Β και της Γ Λυκείου, δίνεται από εμάς)
  • Πρόσφατη φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (τύπου διαβατηρίου)
  • ΑΦΜ γονέων/κηδεμόνων/οικ.υπόχρεου Προσκομίζεται αποδεικτικό ΑΦΜ στη Γραμματεία
  • Αποδεικτικό φοίτησης ή Τίτλο Σπουδών καθώς και Βαθμολογία από το Σχολείου του Εξωτερικού

  Τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα* και μεταφρασμένα** στην Ελληνική Γλώσσα.

  Τα ξενόγλωσσα έγγραφα μπορεί να είναι και πιστά φωτοαντίγραφα, επικυρωμένα από την αρχή που τα εξέδωσε. Η βαθμολογία να αναφέρεται στις δύο προηγούμενα σχολικά έτη (εφόσον υπάρχουν).

  *Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συμβαλλόμενες χώρες.
  • Από Ελληνική Διπλωματική Αρχή που εδρεύει στη χώρα προέλευσης του τίτλου.
  • Από την αρμόδια Διπλωματική Αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα (ξένη πρεσβεία ή προξενείο).

  ** Οι μεταφράσεις μπορούν να γίνουν ή  από  Ελληνική Αρχή (Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική Προξενική Αρχή που εδρεύει στη χώρα προέλευσης του τίτλου) ή από Δικηγόρο που γνωρίζει τη γλώσσα και είναι πιστοποιημένος. Οι επίσημες μεταφράσεις επισυνάπτονται με το πιστό φωτοαντίγραφο και σφραγίζεται η επισύναψη.

  Το σύνολο των διδάκτρων θα πρέπει να έχει εξοφληθεί έως 31 Μαΐου του εκάστοτε σχολικού έτους. Η συχνότητα πληρωμής μπορεί να είναι από μία έως και εννέα δόσεις, χωρίς την προκαταβολή η οποία καταβάλλεται έως 30 Ιουνίου. Το συνολικό ποσό των διδάκτρων μπορεί να εξοφληθεί με τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

  Μέσω Τραπεζικής Συναλλαγής

  Στις καταθέσεις μέσω τράπεζας θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή/τριας. Οι Τραπεζικοί λογαριασμοί του σχολείου είναι οι παρακάτω:

  Εθνική               426 0047 3849                             GR49 0110 4260 0000 4260 0473 849

  Eurobank        0026 0302 78 020064 9061     GR13 0260 3020 0007 8020 0649 061

  Πειραιώς         51 5709 3259 275                      GR62 0172 1570 0051 5709 3259 275

  Alpha                 221 00 2320 001020                 GR67 0140 2210 2210 0232 0001 020

   Με Χρεωστική/Πιστωτική Κάρτα

  Με τη φυσική σας παρουσία στο Λογιστήριο των Εκπαιδευτηρίων μεταξύ 08:00-15:30

   Με Μετρητά

  Πληρωμές έως 500€ μπορούν να πραγματοποιηθούν στο Λογιστήριο των Εκπαιδευτηρίων.

  Για την πλήρη εξόφληση του συνολικού ποσού των διδάκτρων παρέχεται έκπτωση 7% επί των βασικών διδάκτρων. Η έκπτωση προεξόφλησης ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις πλήρους καταβολής των διδάκτρων έως και την 31η Αυγούστου και δεν συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη μορφή υποτροφίας ή επιδότησης.

  Οι αποδείξεις για τις πληρωμές των διδάκτρων αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή/επανεγγραφή του μαθητή/τριας.