ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 • Αίτηση Εγγραφής (δίνεται από εμάς)
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης (αναζητείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος myschool και δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς/κηδεμόνες)

 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή υμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο Ιατρό, παιδίατρο ή γενικό Ιατρό. Παραδίδεται στη Γραμματεία. Δίνεται από εμάς.)

 • Ιατρική βεβαίωση από Δερματολόγο ια την κολύμβηση και τη χρήση πισίνας, παραδίδεται στη Γραμματεία.)

 • Βιβλιάριο Υγείας ροσκομίζεται φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή άλλου στοιχείου στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια στη Γραμματεία.)

 • Πρόσφατη φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (τύπου διαβατηρίου)

 • ΑΦΜ γονέων/κηδεμόνων/οικ.υπόχρεου (προσκομίζεται αποδεικτικό ΑΦΜ στη Γραμματεία.)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • Αίτηση Εγγραφής (δίνεται από εμάς)
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης (αναζητείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος myschool και δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς/κηδεμόνες)

 •  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο Ιατρό, παιδίατρο ή γενικό Ιατρό. Παραδίδεται στη Γραμματεία. Δίνεται από εμάς.)

 • Ιατρική βεβαίωση από Δερματολόγο (για την κολύμβηση και τη χρήση πισίνας, παραδίδεται στη Γραμματεία.)

 • Βιβλιάριο Υγείας (προσκομίζεται φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή άλλου στοιχείου στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια στη Γραμματεία.)

 • Πιστοποιητικό φοίτησης Νηπιαγωγείου
 • Πρόσφατη φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (τύπου διαβατηρίου)
 • ΑΦΜ γονέων/κηδεμόνων/οικ.υπόχρεου (προσκόμιση αποδεικτικού ΑΦΜ.)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 • Αίτηση Εγγραφής (δίνεται από εμάς)
 • Ιατρική βεβαίωση από Δερματολόγο (για την κολύμβηση και τη χρήση πισίνας, παραδίδεται στη Γραμματεία)

 • Δήλωση 2ης ξένης Γλώσσας (παραδίδεται κατά την εγγραφή του μαθητή στις τάξεις από την Γ’ Δημοτικού και άνω  ή το αργότερο μια εβδομάδα μετά την εγγραφή του, στη Γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων)

 • Δήλωση 2ης ξένης Γλώσσας (επιλογή μεταξύ Γαλλικών ή Γερμανικών, δίνεται από εμάς).

 • Υ/Δ  στοιχείων επικοινωνίας γονέα ια την ενημέρωση σχετικά με τις  απουσίες, δίνεται από εμάς.)

 • Υ/Δ για την μεταφορά των μαθητών με το σχολικό λεωφορείο (δίνεται από εμάς.)
 • Δήλωση Ομάδας Προσανατολισμού (απαιτείται για τους μαθητές της Β’ και της Γ’  Λυκείου, δίνεται από εμάς.)

 • Πρόσφατη φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (τύπου διαβατηρίου)
 •  ΑΦΜ γονέων/κηδεμόνων/οικ.υπόχρεου (προσκομίζεται αποδεικτικό ΑΦΜ στη Γραμματεία.)

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Αίτηση Εγγραφής (δίνεται από εμάς)
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο Ιατρό, παιδίατρο ή γενικό Ιατρό. Απαιτείται για την εγγραφή στην Α’ Γυμνασίου και την Α’ Λυκείου και έχει 3ετή ισχύ, δίνεται από εμάς.)

 • Ιατρική βεβαίωση από Δερματολόγο (για το μάθημα κολύμβησης. Απαιτείται για τις τάξεις Α’ και Β’ Γυμνασίου).

 • Δήλωση 2ης ξένης Γλώσσας (επιλογή μεταξύ Γαλλικών ή Γερμανικών, δίνεται από εμάς).

 • Υ/Δ  στοιχείων επικοινωνίας γονέα ια την ενημέρωση σχετικά με τις  απουσίες, δίνεται από εμάς.)

 • Υ/Δ για την μεταφορά των μαθητών με το σχολικό λεωφορείο (δίνεται από εμάς.)
 • Δήλωση Ομάδας Προσανατολισμού (απαιτείται για τους μαθητές της Β’ και της Γ’  Λυκείου, δίνεται από εμάς.)

 • Πρόσφατη φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (τύπου διαβατηρίου)
 •  ΑΦΜ γονέων/κηδεμόνων/οικ.υπόχρεου (προσκομίζεται αποδεικτικό ΑΦΜ στη Γραμματεία.)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Αίτηση Εγγραφής
 • Φωτοαντίγραφο του ΑΔΤ του μαθητή (για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου)
  Αποστέλλεται ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας για την εγγραφή του μαθητή στο μητρώο μαθητών.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, στην οποία πρέπει να αναγράφεται το όνομα του μαθητή.
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
  Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο γιατρό (παιδίατρο ή γενικό γιατρό). Παραδίδεται στη Γραμματεία.
 • Πρώτυπο Αποδεικτικό φοίτησης τουΞένου Σχολείου και Βαθμολογία , επίσημα επικυρωμένα
  Το πρωτότυπο αποδεικτικό μπορεί να είναι και πιστό φωτοαντίγραφο, επικυρωμένο από την αρχή που το εξέδωσε. Η βαθμολογία να αναφέρεται στις δύο προηγούμενες τάξεις, εφόσον υπάρχουν. Και τα δύο παραπάνω πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  Με τη Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συμβαλλόμενες χώρες.
  · Από Ελληνική Διπλωματική Αρχή που εδρεύει στη χώρα προέλευσης του τίτλου.
  · Από την αρμόδια Διπλωματική Αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα (ξένη πρεσβεία ή προξενείο).
 • Επίσημη μετάφραση του Πιστοποιητικού Γέννησης (αν αυτό απαιτείται) και του αποδεικτικού Βαθμολογίας
  Οι μεταφράσεις μπορούν να γίνουν από:
  Ελληνική Αρχή (Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική Προξενική Αρχή που εδρεύει στη χώρα προέλευσης του τίτλου) ή
  · Δικηγόρο που γνωρίζει τη γλώσσα και είναι πιστοποιημένος. Η επίσημη μετάφραση του πιστοποιητικού και της βαθμολογίας, καθώς και των σφραγίδων που φέρουν επισυνάπτεται σε πιστό φωτοαντίγραφο και σφραγίζεται η επισύναψη
 • Δήλωση 2ης ξένης Γλώσσας
  Παραδίδεται κατά την εγγραφή του μαθητή ή το αργότερο, μια εβδομάδα μετά την εγγραφή του, στη Γραμματεία.
 • Πρόσφατη φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (τύπου διαβατηρίου)
 • ΑΦΜ γονέων/κηδεμόνων/οικ.υπόχρεου
  Προσκομίζεται αποδεικτικό ΑΦΜ στη Γραμματεία