Τρόποι και μέθοδοι εκπαίδευσης

Βιωματική – Επικοινωνιακή Μέθοδος Διδασκαλίας

Η διδασκαλία συνδέεται με τα βιώματα των παιδιών και τις προσωπικές τους ανάγκες. Η ισότιμη επικοινωνία, ο διάλογος, η συλλογή πληροφοριών, η ανταλλαγή προβληματισμών και η συζήτηση θεμάτων καθιστούν τη διδασκαλία ζωντανή και η μάθηση γίνεται μία ενεργητική διαδικασία, ανοίγοντας έτσι το «παράθυρο» για δράση, έρευνα, ανακάλυψη, επιχειρηματολογία, αλληλοϋποστήριξη, συνεργασία, κατανόηση.

Ανακαλυπτική Μέθοδος

Στηρίζεται στη θεωρία της μάθησης με επίκεντρο τον μαθητή. Ο ίδιος ο μαθητής ανακαλύπτει τη γνώση. H διερεύνηση είναι μια διαδικασία που μπορεί να δώσει στα παιδιά την ώθηση έτσι ώστε να μαθαίνουν να χειρίζονται το περιβάλλον τους ενεργητικά και να ικανοποιούνται από αυτό, έχοντας επιλύσει προβλήματα μόνοι τους. Στόχος της είναι να παρακινήσει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες και τις γνώσεις που κατέχουν για να λύνουν προβλήματα και αυτό να μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτω από πολλές διαφορετικές συνθήκες. Βασική αρχή της θεωρίας άλλωστε είναι ότι ο μαθητής μπορεί να προσεγγίζει τη γνώση και καινούριες δεξιότητες μέσω πειραματισμού και πρακτικής.

Ομαδοσυνεργατική Μέθοδος Διδασκαλίας

Ο ομαδικός τρόπος εργασίας προωθεί την ανάπτυξη της κοινωνικής ταυτότητας του παιδιού και αποτελεί σημαντικό κίνητρο μάθησης, καθώς τα παιδιά εναλλάσσουν ρόλους και ευθύνες. Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες εργασίας και δουλεύουν τα θέματά τους ομαδικά. Έτσι, τα παιδιά ενεργοποιούνται, μειώνεται η ανταγωνιστικότητα στο περιβάλλον της τάξης, ανταλλάσσουν εμπειρίες και συνεργάζονται δημιουργικά.

Καλλιέργεια της Μεταγνωστικής Δεξιότητας

Οι μαθητές εκπαιδεύονται ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν τη μάθησή τους, να θέτουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους και να διορθώνουν τα λάθη τους (αυτορρύθμιση). Μαθαίνουν να οργανώνουν πειράματα, να αξιολογούν τα επιχειρήματά τους, να επιλύουν προβλήματα ή να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις, να θέτουν ερωτήματα στον εαυτό τους («Πόσο καλά το κάνω;»), να αναπτύσσουν ρεαλιστικές γνώσεις, να επανεξετάζουν τις προτάσεις τους, να έχουν επίγνωση των ιδεών και των στρατηγικών που χρησιμοποιούν (αναστοχασμός).

Project-Based Learning (PBL)

Το Project-Based Learning, βασίζεται στην εκπόνηση διαθεματικών-ερευνητικών εργασιών που δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να αναπτύξει απαραίτητες δεξιότητες, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του σε προσεκτικά σχεδιασμένες ερευνητικές δραστηριότητες, δομημένες γύρω από αυθεντικά προβλήματα. Η μεθοδολογία αυτή προωθεί την αναζήτηση και  την αξιολόγηση πληροφοριών, τη διαπραγμάτευση ιδεών, το σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων, την εξαγωγή συμπερασμάτων, την ανάπτυξη παραδοτέων, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαθεματικής/ερευνητικής εργασίας σε κοινό. 

Χρήση Πηγών – Έρευνα

Οι μαθητές μας δεν επιμένουν μόνο στα σχολικά εγχειρίδια για την έρευνά τους. Πηγές γνώσης γι’ αυτούς αποτελούν οι ίδιες οι καταστάσεις από την καθημερινή ζωή, το διαδίκτυο, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, ο κόσμος γύρω τους, ο δάσκαλος. Στον χώρο του Αναγνωστηρίου και στο Εργαστήριο Πληροφορικής τα παιδιά ερευνούν και αντλούν πληροφορίες. Αξιολογούν τις πηγές, διαχειρίζονται τις πληροφορίες, επιλέγουν και ανανεώνουν τις γνώσεις τους, κάνοντας έρευνα σε ποικίλα θεματικά αντικείμενα.

Εποπτικά μέσα Διδασκαλίας

Στις μεθόδους εκμάθησης που έχουμε επιλέξει αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό κάθε υλικό μέσο ή βιωματική διαδικασία που μπορεί να συντελέσει στην αποτελεσματικότερη κατανόηση θεωρητικών εννοιών και στη μετάδοση της γνώσης, κινητοποιώντας τις αισθήσεις και τις εμπειρίες των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Υπολογιστές, διαδραστικοί πίνακες και πλούσιο ψηφιακό ηλεκτρονικό υλικό στοχεύουν στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της κριτικής σκέψης των παιδιών