Ταγκραμοπαιχνίδια!

Πρεσβεύοντας τη διερευνητική μάθηση, οι μαθητές-τριες της Α’ δημοτικού πραγματοποίησαν το μάθημα των γεωμετρικών σχημάτων στα μαθηματικά με τη χρήση του παιχνιδιού τάγκραμ. Συγκεκριμένα, δόθηκε ένα πλήθος γεωμετρικών σχημάτων σε κάθε ομάδα, με στόχο να κατασκευάσουν συγκεκριμένα σύνθετα σχήματα. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά εμπλέκονται στην ανάλυση και σύνθεση των σχημάτων και στη μεταξύ τους σχέση με παιγνιώδη τρόπο.